GELENEKSEL SPORLAR SEMPOZYUMU KIRGIZİSTAN’DA YAPILDI

Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, Kırgızistan’da düzenlenen uluslararası bir sempozyumda ele alındı. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde 20-22 Kasım tarihlerinde yapılan sempozyuma, 12 ülkeden bilim insanları ve uzmanlar katıldı. Türk halklarında önemli bir yer tutan spor oyunları 3 ayrı çalışma grubunda ele alındı. Oyunların, eğitiminden felsefesine, tarihi ve kültürel boyutlarına değinildi. Türk halklarına ait spor oyunlarının dünyaca tanınması için atılabilecek adımlar da değerlendirildi. Profesör Olcobay Karatayev, sempozyumun, Eylül ayında Kırgızistan’da düzenlenen Birinci Türk Dünyası Göçebe Oyunlarının devamı olarak görülebileceğini belirtti. Oturumlarda, özellikle Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’ın da büyük destek verdiği oyunların, olimpiyatlara dönüştürülmesi için yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Sempozyumda ulaşılan sonuçlar bir bildiri ile duyurulacak ve Türk Konseyi’ne de tavsiye niteliğinde sunulacak.

Ahmet TÜZÜN- BİŞKEK/KIRGIZİSTAN

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından 20-22 Kasım 2014 tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te “Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu” yapıldı. Sempozyuma Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Moğolistan, Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyasının birçok ülkesinden halkbilimci, dilbilimci, beden eğitimi ve spor alanında çalışmalar yürüten çok sayıda uzman ve bilim adamı iştirak etti.

Türk Halklarının  Spor Oyunları Uluslararası Sempozyumuna Türkiye’nin Kırgızistan Büyükelçisi Metin Kılıç, Kırgızistan  Cumhurbaşkanlığı İdari Teşkilatı Başkan Yrd. ve Dış Siyaset Bölümü Başkanı  Sapar İsakov, Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Adahan Madumarov, Avrasya Kültür ve Spor İş Birliği Başkanı Ahmet Tüzün, Kırgızistan Milli Oyunları Geliştirme Merkezi Başkanı Almaz Kesenov, Kırgızistan Miras Vakfı Başkanı Tınçtıkbek Çorotegin ile çok sayıda uzman katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı; “20 yıl önce iki kardeş ülkenin birlikte kurduğu Manas Üniversitesi bugün Orta Asya’nın parlayan yıldızı olarak Türk Dünyası’nın gençlerini ortak değerlerimiz çerçevesinde yetiştirerek Türk Dünyasına hizmet etmektedir.

Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları özümüzden bir parçadır. Çünkü bizler oyunlarımıza hayatımızdan, kültürümüzden birer parça vererek bugünlere geldik. Türkler geleneksel sporlarına kendi yaşamlarından kültürlerinden dünyaya bakış açılarından birer parça katmıştır. İşte bu nedenle tarihte Türk Toplumlarını incelerken geleneksel sporlarımızın gözardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Büyükelçi Metin Kılıç da, daha önce Isık Köl’de düzenlenen Göçmen Oyunları katılımcılarının ve basın mensuplarının büyük bir ilgisini çektiği gibi dünya basınında da geniş bir yer alarak büyük bir ses getirdiğinin kaydetti. Geleneksel oyunlarımızın aslında ne kadar görkemli olduğunu gösteren bu tür etkinliklere ve bilimsel faaliyetlerimize daha çok yer vererek uluslararası arenada sergilememiz gerektiğini söyledi.

SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRİSİ:

Sempozyum, Türk Konseyi’nin 2012 yılında aldığı karar çerçevesinde 2014 Eylül ayında Kırgızistan’da gerçekleştirilen I. Uluslararası Göçebe Oyunları ve Spor Olimpiyatları’nın akademik altyapısını oluşturma maksadıyla düzenlenmiştir. Bu sempozyumun Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Almazbek Atambayev’in de belirttiği gibi, ortak geçmişi bulunan halkların daha fazla yakınlaşmalarına ve birbirini çok daha iyi tanımalarına yardımcı olacağı düşünülmüştür.

Sempozyum süresince sunulan tebliğler, tartışılan konular ve verilen bilgiler, sempozyuma konu olan Türk halklarının geleneksel spor oyunları meselesinin ilmî açıdan incelenmesi, tarihi köklerinin araştırılması, bugünkü durumlarının tespiti, ulaşılan sonuçların geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk halkları arasındaki ortak bağları ve değerleri pekiştirmesi, ortak duygu, ideal ve geleceğe yönelik amaçların güçlendirilmesi noktasında henüz başlangıç safhasında bulunduğumuzu göstermektedir. Bu bakımdan, meselenin ileri ki yıllarda daha sistematik, düzenli ve ısrarlı bir şekilde ilmî seviyede ele alınması, araştırmaların ve incelemelerin derinleştirilerek sürdürülmesi gerekli görülmektedir.

Ancak gerçekleştirilen sempozyumun, Türk halklarının dünden bugüne yansıyan oyunlarının, sporlarının, yarışlarının ve benzeri ortak değerlerinin ilk defa derli-toplu sayılabilecek şekilde:

1. Tespitlerinin yapılmış olması,

2.Ortak yönlerine dikkat çekilmesi,

3. Bunlar arasında, zamana, mekâna, sosyal ve siyasî şartlara bağlı olarak ortaya çıkan farklılıkların niteliğine dair düşüncelerin dile getirilmesi bakımından son derece önemli bir ilmî faaliyet olduğu noktasında hem-fikiriz.

Bu çerçevede, geleceğe yönelik çalışmalar cümlesinden olmak üzere, aşağıda maddeler hâlinde belirlenen hususların deklare edilmesi noktasında görüş birliğine varılmıştır:

1. Günümüzün aktüel meselelerinden biri olan göçebe ve yerleşik Türk halklarının geleneksel spor oyunları önümüzdeki yıllarda daha sistematik, daha düzenli ve daha ısrarlı bir şekilde ilmî seviyede, etraflıca araştırılmalıdır.

2. Türk Keneşi tarafından desteklenen Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, ileriki yıllarda Türk Dünyası Olimpiyat Oyunları şekline dönüştürülerek daha kalıcı ve düzenli hâle getirilebilir. Bu amaca ulaşabilmek için, bugün Türk Keneşi çatısı altında, belli başlı Türk devletlerinin yönetim kademelerine kadar sahiplenilen Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları meselesi, aynı desteği önümüzdeki yıllarda da yanında bulmalıdır.

Bu çerçevede yürütülecek olan çalışmaların verimli olabilmesi için,

1. Tespit olunan ve günümüzde unutulmuş bulunan veya unutulmakta olan tarihi geleneksel Türk oyunlarının yeniden canlandırılması faaliyetlerine bir an önce başlanması;

2. Eski Türk halklarının devlet ve devlet yönetimi ilkelerini yansıtan spor ve zekâ oyunları türlerinin belirlenip geliştirilmesi;

3. Türk halklarının geleneksel spor oyunlarıyla ilgili tarih, etnografya, arkeoloji, folklor ve dil araştırmaları yapılması;

4. Türkçe konuşan ülkelerde geleneksel spor oyunlarıyla ilgili periyodik konferanslar, sempozyumlar ve kongreler düzenlenmesi;

5. Geleneksel Türk oyunlarının coğrafî dağılımını net bir şekilde ortaya koyacak bir atlasın, bir haritanın düzenlenmesi; bunun gerçekleştirilebilmesi için tarih, etnoloji, arkeoloji, dil, folklor ve benzeri alanlarda uzman ilim adamlarından oluşacak bir heyetin oluşturulması;

6. At oyunları, güreş, zekâ oyunları, avcılık gibi spor oyunlarının ruh ve beden eğitimine katkısını ortaya koyan monografik nitelikli ilmî yayınlar yapılması;

7. Geleneksel oyunların her biri için kalıcı kurallar belirlenip bunların genel standartlar hâline getirilmesi; bu kurallar tespit olunurken halklarının tarihî-kültürel özelliklerinin dikkate alınması; bu çerçevede uluslararası ve ulusal spor yarışmaları düzenleme sisteminin geliştirilmesi;

8. Bu çerçevede gerçekleştirilecek oyunlar ve yarışmalar için uluslararası ve ulusal spor yarışmaları düzenleme sisteminin geliştirilmesi;

9. Geleneksel Türk oyunlarının periyodik olarak gerçekleştirilecek olan yarışmalarda sergilenmesini kolaylaştırmak amacıyla, mevcut oyunların birbirleriyle ilişkilerini de dikkate alarak iyi bir tasnife tâbi tutulması;

10. Gerçekleştirilecek yarışmalarda görev alacak yarışma jürilerini eğitip yetiştirecek bir merkezin oluşturulması gerekli görülmektedir.

Son olarak;

Bu yılın sonbaharında Isıkgöl’de gerçekleştirilen I. Dünya Göçebe Oyunları’nın ikincisinin düzenlemesi durumunda, bunun için kullanılacak ismin II. Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları şeklinde düzeltilmesi, bu oyunlardan önce veya onunla eş-zamanlı olarak II. Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Kongresi’nin yapılması konuları üzerinde düşünülmesi ve söz konusu spor oyunlarının periyodik olarak münhasıran Kırgızistan’da düzenlenmesi teklif olunmaktadır.

AVRASA SPOR BİRLİĞİ SEMPOZYUMDA TEMSİL EDİLDİ

Sempozyuma bir bildiri ile katılan Avrasya Kültür ve Spor İş Birliği Derneği Başkanı Ahmet Tüzün konu hakkında şunları söyledi:

“Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından 20-22 Kasım 2014 tarihlerinde “Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Uluslararası Sempozyumu”na katıldım. Sempozyumun amacı, tarihi süreçte Türk uygarlığının kültürel unsurlarından birini teşkil eden geleneksel spor oyunlarını toplu bir şekilde ortaya koyabilmek, oyunların tarihi gelişimini tespit edebilmek, spor oyunlarıyla ilgili etraflı araştırmaların yapılmasını sağlamak ve bu oyunların tarihî, sosyo-kültürel boyutlarını etraflı bir şekilde incelemeye çalışmaktı.

Sempozyum için göndermiş olduğum “Türk Dünyası Sporlarında Sistem ve Gelecek Planlaması” adlı bildiri özetim Bilim Kurulu tarafından değerlendirildi ve programda sunulmak üzere kabul edildi. Manas Üniversitesi tarafından hazırlanan bu sempozyuma katılmak, bizim için gurur vericiydi.

Türk Dünyası ve sporları konusunda bütün imkânlarımızı sonuna kadar kullanarak mücadeleye devam edeceğimizi, önemine binaen burada bir kere daha tekrarlama gereği duyuyor, “dilde, fikirde, işte birlik”i spor alanında gerçekleştireceğimize inancımı bir kez daha vurguluyorum.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir